Showing 1 – 4 of 4
SORT: Best Match Most Recent
VIEW: Basic | Expanded
  • Proceedings Article July 20, 2014

    Jin Shi; Yian Wang; Wen Liu; Weike Jing; Yufeng Zhou; Shanshan Shao; Kai Zhang; Qiuping Chen; Wurong Li

    Proc. ASME. 46032; Volume 6A: Materials and Fabrication, V06AT06A071.July 20, 2014
    PVP2014-28516
    doi: 10.1115/PVP2014-28516