Showing 1 – 20 of 235
SORT: Best Match Most Recent
VIEW: Basic | Expanded
  • Research Paper December 11, 2008

    Zengliang Gao; Tianwen Zhao; Xiaogui Wang; Yanyao Jiang

    J. Pressure Vessel Technol. 2008; 131(2):021403-021403-9.
    doi: 10.1115/1.3008041